Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Gabinet Weterynaryjny VETGLOB Ewa Kamińska z siedzibą w Mielcu przy ul. Pisarka 23A, (dalej „My”, „Vetglob” albo „Gabinet”) świadczący usługi weterynaryjne i sprzedaż produktów dla zwierząt, strona www.vetglob.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas:
adres e-mail: ewa@vetglob.pl,
adres pocztowy: Gabinet Weterynaryjny Vetglob Ewa Kamińska, 39-300 Mielec, ul. Pisarka 23A.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania karty zwierzęcia w systemie KlinikaXP w celu prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia. Przed podaniem swoich danych została podpisana przez Ciebie zgoda na przekazanie tych danych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Vetglob?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– umożliwienia świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt;
– prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia;
– zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych z którymi  współpracujemy;
– przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Mielcu o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliźnie – jeśli dotyczy;
– przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy;
– przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy;
– przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt wetsystems – jeśli dotyczy;
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu gabinetu Vetglob, którym jest:
prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
zapewnienie obsługi usług płatniczych;
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
windykacja należności;
prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane zwierzęcia, opcjonalnie nr telefonu i adres e mail lub telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Gabinetu Vetglob.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Gabinetu w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych o ile nie koliduje to z innymi przepisami, których musimy przestrzegać.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy laboratoriom zewnętrznym, powiatowemu inspektoratowi weterynaryjnemu, nadzorowi farmaceutycznemu, systemom zajmujących się ewidnecją zaczipowanych zwierząt, systemu paszportowemu wetsystems, usługodawcom płatności kartą.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
archiwizacyjnych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Vetglob zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?
Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie.